Responsa to odpowiedź...

...na szkoleniowe, coachingowe i badawcze potrzeby naszych klientów, które dyktowane są poprzez warunki współczesnego biznesu, a także otaczającą rzeczywistość w życiu osobistym. Kluczem jest stały rozwój i podnoszenie kompetencji za pomocą skutecznych narzędzi, dopasowanych do obranych celów.

Obierz swój cel i znajdź do niego drogę

Doradztwo biznesowe

Skierowane do osób potrzebujących indywidulanych rozwiązań w sferach dotyczących zarządzania sobą, zespołem pracowniczym i finansami firmy.


Doradztwem jest wszelka forma pomocy w rozwiązywaniu konkretnych sytuacji dotyczących osób w procesie zmian życiowych, stojących przed ważnymi decyzjami zawodowymi i/lub osobistymi.

Doradztwo kariery

Proponujemy profesjonalne porady dla osób poszukujących swojej ścieżki zawodowej (wybór lub zmiana), w której opierać się będą na realnym wyborze łączącym indywidualne możliwości i predyspozycje.


Doradztwem jest wszelka forma pomocy w rozwiązywaniu konkretnych sytuacji dotyczących osób w procesie zmian życiowych, stojących przed ważnymi decyzjami zawodowymi i/lub osobistymi.

Asessment Center / Development Center

AC/DC są najbardziej skutecznymi narzędziami selekcji/oceny potencjału pracowniczego. Dzięki nim możliwa jest diagnoza aktualnego poziomu umiejętności, wiedzy, kompetencji kandydatów do pracy/zatrudnionych pracowników oraz identyfikacje ich potencjału rozwojowego. Wiedza ta skutecznie wspiera decyzje personalne.


Doradztwem jest wszelka forma pomocy w rozwiązywaniu konkretnych sytuacji dotyczących osób w procesie zmian życiowych, stojących przed ważnymi decyzjami zawodowymi i/lub osobistymi.

Ocena pracownicza 360 stopni

Metoda 360° jest narzędziem oceny kompetencji pracowniczych. Idea jej polega na zaangażowaniu w proces oceny osób współpracujących z ocenianym pracownikiem. Wnioski z oceny służą do wyznaczenia kierunku oraz metod doskonalenia i rozwoju pracowników.


Doradztwem jest wszelka forma pomocy w rozwiązywaniu konkretnych sytuacji dotyczących osób w procesie zmian życiowych, stojących przed ważnymi decyzjami zawodowymi i/lub osobistymi.

Outplacement

Oferujemy doradztwo psychologiczne, zawodowe oraz prawne w ramach procesów zwolnień pracowniczych oraz restrukturyzacji zatrudnienia. Usługa skierowana jest do managerów prowadzących ww. projekty, oraz osób objętych zwolnieniami.


Doradztwem jest wszelka forma pomocy w rozwiązywaniu konkretnych sytuacji dotyczących osób w procesie zmian życiowych, stojących przed ważnymi decyzjami zawodowymi i/lub osobistymi.

Coaching osobisty

Według ICF (International Coach Federation) coaching jest partnerską relacją, podczas której coach wspiera klienta w jak najlepszym wykorzystaniu jego potencjału na drodze do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

Coaching odbywa się w formie regularnych spotkań – sesji, na których klient wybiera, na czym chce się skupić, a coach pomaga klientowi w głębszym zrozumieniu swojej sytuacji oraz w precyzyjnym określeniu celów i sposobów ich realizacji.
Coach towarzyszy klientowi w przebyciu drogi z punktu, w którym klient jest, do punktu w którym chce być.


Coaching nie jest doradztwem. Coach nie daje gotowych rozwiązań. Coach ma pytania, klient odpowiedzi.


Coaching osobisty może dotyczyć:

 • rozwoju osobistego:
  - odkrycia własnych wartości, pragnień
  - motywowania siebie
  - budowania pewności siebie
  - zwiększenia wiary we własne możliwości
 • poprawy relacji w rodzinie i w pracy
 • realizowania swoich pasji
 • radzenia sobie ze stresem
 • zmian w życiu zawodowym
 • wprowadzenia w życie jakiegoś projektu, pomysłu
 • osiągania większej równowagi życiowej – pomiędzy pracą a życiem prywatnym

Zapraszamy na pierwsze bezpłatne spotkanie, abyś mógł bliżej poznać czym jest coaching, i zadecydować czy jest to metoda którą chcesz pracować.Nasze standardy

Pracujemy w oparciu o standardy Interantiaonal Coach Federation największej światowej organizacji zrzeszającej coachów. Nasi coachowie posiadają akredytację tej organizacji przynajmniej na poziomie ACC (Associate Certified Coach). Gwarantuje to najwyższy standard jakości świadczonych usług. Działamy w oparciu o rzeczywiste cele naszych Klientów, to do nich dobieramy konkretne podejścia, techniki i styl pracy. Cele, sposoby i tempo ich osiągania są wyznaczane przez potrzeby i możliwości Klienta.

International Coach Federation

Coaching biznesowy

Coaching jest obecnie popularną ze względu na swoją skuteczność metodą pracy nad rozwojem kompetencji osobistych i zawodowych. Może być samodzielną formą pracy nad potencjałem osobistym lub zawodowym lub stanowić przedłużenie utrzymywania się efektów poszkoleniowych.

Dzięki coachingowi człowiek osiąga pełną integralność w zakresie celów, które chce osiągnąć i zasobów, za pomocą których może te cele realizować. Coaching umożliwia dotarcie do wewnętrznych zasobów, osobistych motywacji i uruchomienie indywidualnej drogi rozwoju.


Oprócz coachingu indywidualnego proponujemy coaching zespołowy. Taka forma pracy ma na celu pomóc odszukać satysfakcjonujące sposoby na pozytywną zmianę, ma na celu wydobyć i uruchomić tkwiący w zespole potencjał.Nasze standardy

Pracujemy w oparciu o standardy Interantiaonal Coach Federation największej światowej organizacji zrzeszającej coachów. Nasi coachowie posiadają akredytację tej organizacji przynajmniej na poziomie ACC (Associate Certified Coach). Gwarantuje to najwyższy standard jakości świadczonych usług. Działamy w oparciu o rzeczywiste cele naszych Klientów, to do nich dobieramy konkretne podejścia, techniki i styl pracy. Cele, sposoby i tempo ich osiągania są wyznaczane przez potrzeby i możliwości Klienta.

International Coach Federation

Doskonalenie umiejętności menadżerskich

Praktyczne doskonalenie umiejętności, dzięki którym menadżer podnosi swoją efektywność w ważnym dla siebie obszarze funkcjonowania.


Coaching jako narzędzie pracy
Nowatorskie szkolenie przybliżające zagadnienie coachingu jako elementu praktyki menedżerskiej. Pozwala na zaznajomienie się z istotą coachingu pracowniczego, jego rodzajami oraz metodami. Szkolenia pozwala na nabycie umiejętności planowania celów celów i realizowania ich wspólnie z pracownikami.

Komunikacja w organizacji
Funkcjonowanie organizacji opiera się głównie na komunikacji. By usprawniać obieg informacji, być dobrze zrozumianym przez innych oraz budować i utrzymywać efektywne relacje z naszymi partnerami biznesowymi komunikacją należy sprawnie zarządzać. Szkolenie pozwoli nabyć narzędzia skutecznej komunikacji.

ABC Menedżera
Szkolenie pokazuje w jakim kierunku rozwijać cechy skutecznego menedżera, jak unikać typowych błędów w zarządzaniu zespołem, jak komunikować się z podwładnymi, planować, wyznaczać cele oraz delegować zadania.

Motywowanie pracowników   
Skuteczne motywowanie pracowników w to wyzwanie dla kadry zarządzającej. Każdy z pracowników wymaga innego podejścia. Szkolenie pokaże na czym polega motywacja wewnętrzna i jakie są jej konsekwencje w odróżnieniu do motywacji wewnętrznej. Zostaną wypracowane indywidualne w przypadku danej firmy praktyki motywacyjne.

Przywództwo w organizacji
Coraz częściej słowo zarządzanie zamienia się na przewodzenie zespołowi. Wymaga to innego podejścia do pracowników przez menedżerów zespołów. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się na czym polega rola współczesnego lidera, oraz otrzymają techniki potrzebne w budowaniu autorytetu i wiarygodności.Inne szkolenia:

 • Zarządzanie międzypokoleniowe
 • Budowanie zespołu pracowniczego
 • Efektywne kierowanie zespołem

Wspieranie umiejętności osobistych i relacji interpersonalnych

Cel: odkrywanie i kształtowanie indywidualnych zasobów oraz nabywanie umiejętności potrzebnych w efektywnym funkcjonowaniu w życiu osobistym i zawodowym.


Komunikacja interpersonalna
Szkolenie pomagające rozumieć znaczenie procesu przepływu informacji w życiu codziennym iw relacjach zawodowych. Pomaga usprawniać efektywność w obszarze budowania oraz utrzymywania relacji. Wypracowuje sposoby na lepsze zrozumienie innych, wzbudzanie zainteresowania oraz precyzyjne przekazywanie sensu wypowiedzi.

Asertywność osobista
Doskonalenie umiejętności w zakresie postaw asertywnych w kontaktach z innymi ludźmi. W tym miejscu uczestnicy dowiadują się jak asertywne reagować na krytykę w jaki sposób rozpoznawać przyczyny konfliktów oraz skutecznie radzić sobie z trudnymi zachowaniami osób w różnych sytuacjach.

Sztuka kierowania wrażeniem
Celem szkolenia jest rozwój umiejętności osobistych, mających wpływ na kreowanie własnego wizerunku podczas codziennej pracy oraz w relacjach codziennych. Program szkoleniowy jest przygotowany przez zespół trenerów psychologów w tym a także wizażystów i aktorów.

Sztuka prezentacji
Prowadzenie prezentacji stało się w organizacjach powszechną praktyką. Okazuje się jednak, że nie jest to umiejętność wrodzona ale taka, której trzeba się nauczyć. Szkolenie pozwala nauczyć się planowania prezentacji, doboru najlepszych środków wyrazu do przekazania treści, na których nam zależy najbardziej.

Twórcze myślenie i podejmowanie decyzji
Szkolenie przygotowuje uczestników do podejmowani świadomych wyborów, niezbędnych ze względu na zajmowane stanowisko pracy. Pozwala na nabycie umiejętności podejmowani decyzji poprzez wspomaganie ich technikami twórczego myślenia.

Skuteczne radzenie sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi
Stres – jedna z największych bolączek współczesnych czasów. Pośpiech, wielość zadań do wykonania narażają nas na choroby, konflikty z innymi i sprawiają, że nasz organizm znajduje się w ciągłym napięciu. Szkolenie pokazuje jak zapobiegać negatywnym skutkom stresu oraz jak reagować w sytuacjach gdy stres wystąpił.Inne szkolenia:

 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu
 • Trening emisji głosu
 • Wystąpienia publiczne
 • Zarządzanie czasem

Rozwijanie zespołów pracowniczych

Zespół pracowniczy – stworzenie efektywnie funkcjonujących zespołów oraz fundamentu dla efektywnej realizacji powierzanych zespołowi zadań


Budowanie zespołu
Zasadniczym celem szkolenia jest ukazanie prawidłowych wzorców rozumienia organizacji jako systemu, zwiększenie efektywności działań w kluczowych obszarach z nim związanych, nabycie przez uczestników umiejętności komunikowania w zespole.

Kreatywne myślenie w organizacji
Szkolenie przygotowuje uczestników do skutecznego i opartego na świadomym, racjonalnym wyborze, podejmowaniu decyzji. To obecnie jedna z kluczowych umiejętności wymagana od współczesnego menedżera.
Uczestnicy poznają psychologiczne podłoże podejmowania decyzji oraz towarzyszące mu pułapkami. Wspomagane technikami twórczego myślenia.Inne szkolenia:

 • Efektywna komunikacja interpersonalna w zespole
 • Współpraca i współdziałanie w zespole
 • Zintegrowany zespół kluczem do sukcesu

Kształtowanie umiejętności sprzedażowych

Doskonalenie umiejętności i skuteczności podczas sprzedaży. Praca nad ograniczeniami, rozwojem pozytywnych nawyków sprzedażowych. Podnoszenie efektywności w obszarach relacji interpersonalnych. Uświadomienie perspektywy klienta w relacji sprzedażowej. Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji (np. zadawanie pytań, umiejętności słuchania, język korzyści, reguły wpływu społecznego, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami).


Rozwijanie wizerunku biznesowego

Wizerunek biznesowy – świadome kreowanie obrazu swojej osoby, wykorzystywanie wizerunku przy budowaniu relacji, co zwiększa szanse na osiągnięcie zamierzonych celów biznesowych


 • Kreowanie własnego wizerunku biznesowego
 • Budowanie relacji w kontaktach biznesowych
 • Skuteczna prezentacja
 • Sztuka makijażu biznesowego
 • Profesjonalny ubiór na każdą okazję
 • Savoir-vivre w biznesie
 • Profesjonalna obsługa sekretariatu

Pomoc psychologiczna

Jeśli potrzebujesz pomocy psychologa w:

 • poradzeniu sobie z własną trudną sytuacją życiową lub dotyczącą kogoś bliskiego,
 • poradzeniu sobie ze stresem,
 • nabraniu dystansu do otaczających cię spraw,
 • poradzeniu sobie z trudnym stanem i emocjami,
 • przeprowadzeniu w swoim życiu trudnych zmian,
 • podjęciu decyzji zawodowej,
 • zaplanowaniu własnego rozwoju zawodowego,
 • wprowadzeniu zmian w swoim życiu zawodowym,
 • innej, ważnej dla Ciebie sprawie,

zapraszamy Cię do gabinetu psychologicznego.

Badanie kultury organizacyjnej

Kultura organizacyjna stanowi utrwalony wzorzec podzielanych przez członków danej organizacji założeń, wartości, norm i sposobów radzenia sobie z doświadczeniami, które zostały wypracowane, odkryte lub stworzone w toku jej rozwoju i które manifestują się w określonych zachowaniach jej członków. Badanie kultury organizacyjnej polega na przyjrzeniu się procesom zachodzącym w kluczowych obszarach firmy. Dzięki temu można poznać te z nich, które wymagają rozwoju, poprawy oraz wzmocnić ogniwa stanowiące trzon efektywnych działań. BKO powinno stanowić punkt wyjścia planowanych innowacji, wprowadzania nowych metod działania. Firma świadomie kształtująca swoją kulturę organizacyjną ma szansę na zmianę w pożądanym kierunku.

Oceny pracownicze

W kontekście efektywności zarządzania kapitałem ludzkim i realizacji założonych celów firmy bardzo istotnym elementem jest ocena pracownicza. OP rozumiana jest jako celowo dobrany zbiór działań mający kompleksowo ocenić wyniki pracy pod kątem obranych celów. Dzięki OP firma ma możliwość poznania istniejących sposobów funkcjonowania pracowników, świadomego ukierunkowywania ich funkcjonowania, a także tworzenia planów rozwojowych, czy korygowania ewentualnych zachowań, mechanizmów pojawiających się w firmie.

Badanie potrzeb rozwojowych

Jest to badanie w efekcie którego firma uzyskuje odpowiedzi na pytania związane z potrzebami istniejącymi w firmie, tak zwaną luką rozwojową, która może dotyczyć obszarów związanych z wiedzą, umiejętnościami, postawami pracowników, które mogą przekładać się na funkcjonowanie w ramach wyzwań jakim firma musi sprostać każdego dnia.


Poprzez rozpoznanie potrzeb firma może zaplanować działania mające na celu rozwój kluczowych kompetencji do osiągania celów i efektywnego funkcjonowania firmy, i jej pracowników.

Badanie nastrojów i zaangażowania pracowników

Wiele czynników istniejących wokół pracowników może być związanych z ich zadowoleniem i zaangażowaniem w pracy. Monitorowanie nastrojów i zaangażowania jest jednym z ważnych elementów właściwie prowadzonej polityki personalnej.


Monitorowanie satysfakcji i zaangażowania pracowników, czy też działów pozwala usprawniać i wdrażać właściwie działania, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i systemowym, w celu zwiększenia zaangażowania pracowników.

Badanie kompetencji pracowniczych

Kompetencje pracownicze traktowane są jako najistotniejsze aktywa organizacji. Wynika to z faktu, iż wiedza, kompetencje pracowników oraz sposoby ich wykorzystania stanowią w dużej mierze o sukcesie firmy.


Poziom kompetencji definiowany jest poprzez obszary kompetencyjne oraz określenie konkretnych zachowań, które są przejawem poszczególnych kompetencji.


Badanie kompetencji pracowniczych może stanowić samodzielny proces, albo dbając o ekonomikę może łączyć się z innymi procesami. Może służyć rozwojowi i podnoszeniu efektywności, budowaniu ścieżek rozwojowych, a funkcjonujący w firmie system kompetencji może być wykorzystany miedzy innymi przy procesach rekrutacji i selekcji pracowników, dopasowywania pracowników do zadań, zarządzania procesami rozwoju pracowników, czy budowie systemów motywacyjnych.

Badania / testy psychologiczne

Posiadamy liczne narzędzia, kwestionariusze psychologiczne oraz co najważniejsze wieloletnie doświadczenie w ich wykorzystywaniu. Dzięki temu dopasujemy odpowiednie narzędzia do wymogów sytuacji i Twoich potrzeb.
Badania przeprowadzane są dla potrzeb indywidualnych klientów, jak i dla firm, ich pracowników, czy zespołów. Wiedzę z uzyskanych testów można wykorzystać przy innych procesach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.


Zachęcamy do kontaktu w celu poznania naszej oferty w obszarze wykorzystania badań i testów psychologicznych.


Dzięki wykorzystaniu wystandaryzowanych narzędzi, testów psychologicznych możliwe jest poznanie między innymi:

 • cech osobowości, temperamentalnych które związane są z efektywnością, satysfakcja, funkcjonowaniem na danym stanowisku, czy w jakimś obszarze funkcjonowania,
 • kierunków rozwoju, dzięki którym uniknie się straty inwestycji w błędnie ukierunkowane obszary,
 • zachowań, jakie charakterystyczne są dla danej osoby,
 • motywacji do działania, sposobów podejmowania decyzji, typów reakcji, na przykład w trudnych, stresujących sytuacjach,
 • sposobów funkcjonowania w zespole,
 • sposobów komunikowania się.

O firmie

Resoponsa to firma z doświadczeniem na rynku szkoleniowo-doradczym. Tworzymy kompleksowe rozwiązania, dopasowane do indywidualnych potrzeb organizacji i klientów indywidualnych. W autorskich programach oferowanych produktów szkoleniowych i doradczych wdrażamy narzędzia do osiągania wskazanych celów. Wyróżnia nas bogate zaplecze metodologiczne, silnie osadzone i związane ze środowiskiem akademickim.

dr Agnieszka Gawor

+48 660 694 675
gawor@responsa.com.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, konsultant i certyfikowany trener biznesu, wykładowca akademicki, specjalista Public Relations, akredytowany Coach ACC ICF. Z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z obszaru zarządzania, rozwoju umiejętności osobistych, komunikacji, czy obszaru płci i równości szans w organizacji. Autorka wielu wystąpień na konferencjach naukowych i publikacji m.in. z zakresu zarządzania i organizacji. Wielbicielka ludzi i przyjaciółka zwierząt.

Associate Certified Coach International Coach Federation

Alicja Żak-Łykus

+48 668 439 346
zak-lykus@responsa.com.pl

Psycholog, specjalista z zakresu psychologii w biznesie. Certyfikowany trener, kompetencje trenerskie na poziomie EQF 5 European Qualification Framework, senior trainer. Akredytowany coach ACC, Vice Prezes Zarządu ICF Polska w latach 2014-2015. Pracownik akademicki. Autorka publikacji naukowych z zakresu relacji interpersonalnych i zarządzania. Posiada duże doświadczenie trenerskie m.in. z zakresu rozwoju osobistego i umiejętności menadżerskich. W wolnym czasie czerpie przyjemność i energię z aktywności sportowej.

Associate Certified Coach International Coach Federation

Bony szkoleniowe

W związku z uzyskaniem znaku jakości "Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno Szkoleniowych - MSUES, informujemy, że realizujemy szkolenia dofinansowane w ramach bonów szkoleniowych.

Szczegóły

MSUES

Współpraca

O firmie świadczą zadowoleni klienci, którzy skorzystali z naszych usług szkoleniowych i doradczych. Do grona tego należy dołączyć również naszych Partnerów, z którymi realizujemy wspólne projekty szkoleniowe i badawcze, a także współtworzymy wdrażane na rynek projekty produktowe.

Kontakt

W przypadku zainteresowania współpracą z naszą firmą, zachęcamy do kontaktu.

RESPONSA SZKOLENIA sp. j.
 • ul. K. Pułaskiego 20/2

  45-048 Opole

 • NIP: 754 302 21 91

  REGON: 160359217

 • +48 698 762 324
  +48 668 439 346